Polityka Ochrony Danych Osobowych

Grupa Impruv Sp. z o.o.

§ 1. Zasady ogólne

1. Polityka Ochrony Danych Osobowych (dalej „Polityka”) stanowi podstawowy dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych w GRUPA IMPRUV Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 241/13 (kod pocztowy: 81-521), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000928010, NIP: 5862373629, (dalej „Administrator”).

2. Administrator zapewnia przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora w sposób zgodny z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), jak również właściwymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem wytycznych upoważnionych organów. 

3. Administrator zapewnia przestrzeganie Polityki przez wszystkich pracowników i współpracowników Administratora. 

4. W przypadku podjęcia współpracy z osobą trzecią, obejmującej m.in. przetwarzanie danych osobowych, Administrator zapewnia, aby taka osoba trzecia zobowiązała się do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki. 

5. Administrator wyznacza osobę odpowiedzialną za koordynowanie działań związanych z ochroną danych osobowych i zapewnia jej adekwatne środki oraz zasoby niezbędne do wykonywania powierzonych jej zadań (dalej „Koordynator”). 

§ 2. Załączniki

1. W toku przetwarzania danych osobowych, Administrator stosuje następujące zasady, polityki i procedury:

a) Politykę przetwarzania danych osobowych.

Jest to zbiór informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora, sposobie realizacji wniosków dotyczących praw podmiotów danych oraz informacje wymagane zgodnie z Art. 13 RODO w zakresie dotyczącym osób, których dane są przetwarzane przez Administratora, ze względu na prowadzoną z nimi komunikację oraz w innych przypadkach realizacji przez Administratora jego uzasadnionych interesów. 

Polityka przetwarzania danych osobowych udostępniana jest każdej osobie zainteresowanej, a ponadto zamieszczana na stronie internetowej lub w siedzibie Administratora.

b) Informację o przetwarzaniu danych osobowych pracowników i współpracowników.

Informacja ta przekazywana jest pracownikom i współpracownikom. Zawiera ona informacje wymagane zgodnie z Art. 13 RODO w zakresie obejmującym przetwarzanie danych osób zatrudnionych przez Administratora, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przekazywana jest każdemu pracownikowi i współpracownikowi przed 25 maja 2018 r., a ponadto udostępniana do wglądu każdemu zainteresowanemu pracownikowi i współpracownikowi.

c) Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

Dokument ten określa opis i zasady dokumentowania środków bezpieczeństwa ochrony danych osobowych wdrożonych u Administratora, zgodnie z Art. 32 RODO. 

d) Rejestry: (i) naruszeń ochrony danych osobowych, jak również (ii) czynności przetwarzania danych osobowych oraz (iii) kategorii czynności przetwarzania:

Rejestr (i) będzie prowadzony przez Koordynatora na podstawie Art. 33 ust. 5 RODO, przy czym narzędzie to zostanie uruchomione wraz z zaistnieniem przesłanek do dokonania pierwszego wpisu do tego Rejestru. Rejestry (ii) i (iii) będą prowadzone przez Koordynatora w przypadku, gdy spełnione zostaną przesłanki określone w Art. 30 ust.5 RODO. Narzędzie to zostanie uruchomione przez Koordynatora wraz z zaistnieniem przesłanek do dokonania pierwszego wpisu.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1a) i 1b) powyżej stanowią załączniki do Polityki (odpowiednio Zał. 1Zał. 2).

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Polityka będzie podlegała aktualizacji przez Administratora na wniosek Koordynatora. Zasady aktualizacji poszczególnych załączników do niniejszej Polityki określone są w tych załącznikach. 

2. Polityka udostępniana jest wszystkim pracownikom Administratora poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń na terenie biura Administratora w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 241/13, jak również na stronie internetowej Administratora.

3. Polityka obowiązuje od 27 stycznia 2020 r.